Przejdź do stopki

Polityka prywatności

Treść

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, prowadzonego pod adresem: http://cms37.vps59.iat.pl/ (zwanego dalej: „BIP”).
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku, ul. Słowiańska 2, 19-400 Olecko, e-mail: osw_gluchych_olecko@poczta.fm, tel.: 87 520 30 62 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Iwona Malczyk, e-mail: malczyk@togatus.pl, tel. 506 358 200, adres do korespondencji: ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn 
 4. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach BIP, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych BIP. Informacje są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania BIP i mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z BIP. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron BIP.  
 7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej BIP, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 8. BIP w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi BIP, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony BIP w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki BIP. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.
 11. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 12. Portal BIP Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z BIP, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 13. Użytkownik posiada uprawnienie do:
  • żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15 RODO)
  • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  • żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
 14. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 

3972